Prevádzkový poriadok projektu

Základné ustanovenia

Vzdelávací portál DOŠkola.sk má záujem vytvoriť priestor pre realizáciu doučovania dištančnou a digitálnou formou. Správcom projektu je Združenie komunitného vzdelávania VIRTA a prevádzkovateľom portálu a poskytovateľom technickej podpory je VIRTA s.r.o.. Predmetom podmienok používania portálu DOŠkola.sk je definovanie pravidiel, povinností a práv prevádzkovateľa, návštevníkov, registrovaných používateľov a ďalších používateľov portálu DOŠkola.sk.

Práva a povinnosti používateľov

Návštevníkom portálu DOŠkola.sk (ďalej len „návštevník“) je každá fyzická osoba, ktorá pomocou internetového prehliadača pristúpila na internetovú doménu DOŠkola.sk, na jednu z jeho podstránok, alebo doménu priamo presmerovanú na stránku DOŠkola.sk.

Registrovaným používateľom portálu DOŠkola.sk (ďalej len „registrovaný používateľ“) je každá fyzická osoba, ktorá elektronicky vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár čím vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami používania portálu DOŠkola.sk.

Používaním portálu DOŠkola.sk návštevník prehlasuje, že sa oboznámil s Pravidlami používania portálu DOŠkola.sk, plne rozumie ich obsahu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Návštevníci a registrovaní používatelia sú oprávnení používať služby portálu DOŠkola.sk výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito pravidlami používania portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.

Návštevník nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb portálu DOŠkola.sk, meniť informácie alebo ich inak zneužívať, rovnako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup na portál.

Registrovaný používateľ je povinný vyplniť riadne a pravdivo registračný formulár na základe ktorého získa prístupové heslo do registrovanej zóny portálu DOŠkola.sk.

Registrovaný používateľ odoslaním registračného formuláru dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov.

Registrovaný používateľ je plne právne zodpovedný za obsah ním publikovaných informácií na portáli DOŠkola.sk.

Registrovaný používateľ zároveň prehlasuje, že ním publikované informácie na portáli DOŠkola.sk sú ďalej voľne šíriteľné v rozsahu jeho kurzov.

Návštevníci a registrovaní používatelia portálu DOŠkola.sk sú si vedomí, že publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo tretích zdrojov, uverejnených na portáli DOŠkola.sk, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov porušením autorského zákona.

Návštevníci a registrovaní používatelia portálu DOŠkola.sk sú si vedomí, že publikovanie alebo ďalšie šírenie informácií a materiálov, uverejnených na portáli DOŠkola.sk, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu porušením autorského zákona.

Zverejňovanie reklamných článkov a komentárov nie je používateľmi povolené.

Zverejňovanie reklamnej inzercie používateľmi sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto pravidiel používania portálu DOŠkola.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo pozastaviť prevádzku portálu DOŠkola.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup registrovaného používateľa do registrovanej zóny portálu DOŠkola.sk a ktorémukoľvek návštevníkovi odmietnuť alebo obmedziť prístup na portál DOŠkola.sk a to bez udania dôvodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto pravidiel používania portálu DOŠkola.sk.

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zrušiť zverejňovanie vzdelávacieho obsahu, článku alebo komentára z dôvodu nevhodného obsahu, pôvodu alebo formy, a pokiaľ je v rozpore so zákonmi alebo ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, etickými normami, dobrými mravmi a zvyklosťami, čo by mohlo poškodiť dobré meno prevádzkovateľa portálu alebo ním poskytované produkty, služby, alebo jeho záujmy. Prevádzkovateľ portálu informuje o tejto skutočnosti zadávateľa zrušeného článku alebo komentára, avšak nie je povinný zrušenie zverejňovania zdôvodňovať.

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na zrušenie reklamného textu zadaného registrovaným používateľom portálu v článku alebo komentári, bez predchádzajúceho upozornenia používateľa.

Prevádzkovateľ portálu DOŠkola.sk nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkom a registrovaným používateľom v dôsledku použitia informácií získaných z portálu DOŠkola.sk.

Akékoľvek informácie dodané prevádzkovateľovi prostredníctvom portálu DOŠkola.sk aj jeho e-mailových adries a vstupných formulárov, sa považujú za vlastníctvo prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený ich využívať len na svoje marketingové účely, pokiaľ sa na ne nevzťahujú autorské práva alebo iné právne normy.

Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkčnosťou, službami, databázami, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.

Autorské práva

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vlastníka stránok DOŠkola.sk je zakázané.

Záverečné prehlásenia

Vzťahy neobsiahnuté v Pravidlách používania portálu DOŠkola.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

Tieto podmienky používania portálu DOŠkola.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

Znenie týchto podmienok používania portálu DOŠkola.sk bolo zverejnené dňa 1.1.2015 a doplnené 1.9.2016.